18 nov

Workshop Generation Z

Eventet är framflyttat till våren 2022.

Attrahera, rekrytera och behåll framtidens arbetskraft

Framtidens arbetskraft beräknas ha i snitt 18 jobb uppdelade på 6 karriärer. Med nya insikter och fördjupad kunskap kring generation Z kan vi ändå lyckas skapa en hållbar kompetensförsörjning för framtidens företag.

Denna workshop leds av Linnéuniversitetet och som representanter för generation Z (personer som växt upp efter millennieskiftet) deltar studenter från masterprogrammet ”Innovation genom ekonomi, teknik och design”. Workshopen är uppdelad i två halvdagar och ger ert företag möjligheten att kombinera träning i öppen innovationsmetodik med att bygga nätverk och få insikter i hur företag kan jobba med framtida kompetensförsörjning.

Dag 1 får vi en kort introduktion till den öppna innovationsmetodiken följt av gruppvis arbete med tankeutveckling för att skapa en bild av vilka trender, möjligheter och hot som är relevanta för generation Z. Dag 2 ligger fokus på de utmaningar som definierats som viktigast under dag 1 och att gemensamt fokusera på idéutveckling kring hur vi kan ta oss an utmaningarna/lösa problemen. Båda dagarna avslutas med att en referensgrupp från generation Z ger feedback på våra idéer och slutsatser.

Observera att eventet hålls på engelska. 


ARRANGÖR Projekt Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg
SVAR PÅ DINA FRÅGOR Ia Williamsson, ia@campusljungby.se