Science Park | 2019-05-21

Videum VR beviljas medel för utveckling

Videum VR har av Region Kronoberg beviljats 300 000 kronor för att genom en förstudie kartlägga var intresset och behoven för virtual reality (VR) och augmented reality (AR) finns i vår region.

Målet är att vidareutveckla Videum VR i Videum Science Park till en mötesplats och ett kunskapscentrum inom de områden som bäst kan bidra till ny kompetens och innovativa projekt med positiva effekter för regionens näringsliv och akademi. Förstudien ska genom triple helix och samverkan mellan olika branscher göra att vi drar nytta av varandra, ta fram konkreta projektidéer och att väcka intresse för tekniken så att fler utbildar sig i ämnet, vilket i sin tur bidrar till regionens konkurrenskraft.

Kort om VR och AR
Virtual reality (VR) är en datorsimulerad verklighet som kan efterlikna verkligheten eller vara helt fiktiv. Augmented reality (AR) är när verkligheten kompletteras eller förstärks med datorgenererade sinnesintryck.

Om Videum VR
Videum VR startade 2016 för att öka kunskapen om virtual reality i vår region. Genom att bygga upp ett nätverk av intresserade, bjuda in till föreläsningar och erbjuda ett unikt VR-rum har vi kunnat demonstrera och låta intresserade uppleva äkta virtual reality. Med det unika rullande golvet (Omnideck) som finns i Videum VR får deltagaren 360 graders fri rörlighet. Videum VR drevs först som ett ettårigt projekt med medel från Videum, Region Kronoberg och Företagsfabriken. Idag är Videum ensam ägare till Videum VR. www.videum.se/videum-vr