Videum AB | 2019-04-30

VD har ordet

Från vision till verklighet kan arbetet bäst beskrivas. Genom omvärldsanalyser, egna reflektioner och utvärderingar, beslöts för ca 7 år sedan att sträva mot en sammanbyggd science park på drygt 13 000 m2 i kvarteret Uppfinnaren. 2018 blev året då detta förverkligades.

Videum Science Park

En satsning görs nu genom den iterativa processen, VSP Lean Leap. Syftet är att utveckla olika områden inom innovation och kunskapsutveckling. Genom Videum VR och intresset kring denna testmiljö är nu siktet inställt på att utveckla en XR-hubb med fokus på utbildning och utveckling. Under 2018 har inkubatorn arbetat i linje med den strategiska planen som styrelsen antog 2017, bytt VD och säkerställt den statliga finansieringen från Vinnova för de kommande två åren. De fem science parks i Växjö, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad har fördjupat samarbetet och initierat en pilot tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren med målet att skapa synergieffekter och skalfördelningar i Sydost. Videum har under året haft närmare 1800 deltagare på sina arrangemang, en ökning med 20% jämfört med föregående år. Bland annat medarrangerades Digitala Veckan med ett 100-tal deltagare och ca ett dussin utställare i den nya miljön.

Fastigheter, mark och hyresgäster

Förutom invigning av den sammanbyggda mötesplatsen Videum Science Park har två ytterligare invigningar ägt rum under 2018; den utökade polisskolan (hus O) och EPIC. Totalt har Videum investerat ca 200 Mkr i dessa tre projekt. Hus O är dessutom byggd enligt Miljöklass Guld. Stenladan, uppförd 1850 och totalrenoverad 2006, avyttrades till det småländska bolaget Nivika Fastigheter AB. Med försäljningen av Stenladan följde även en byggrätt. Videum kan nu tydligare fokusera på sina två huvuduppdrag; att utveckla innovationsmiljön i Videum Science Park och att leverera fastigheter till Linnéuniversitetet. Under 2018 har Videums egen solcellsproduktion producerat 174 810 kWh solenergi. Ett antal möten under andra kalenderhalvåret genomfördes för att landa förutsättningarna för det kommande arbetet med både ny campusvision men även arbetet med visionen om universitetsstaden Växjö.

Under 2018 har myndigheten MUCF varit en temporär och snabbt växande hyresgäst. Vidare har ICA flyttat in i Videum Science Park och har nu ett drygt 100-tal medarbetare verksamma på plats. Vakansgraden är totalt 3% i beståndet och 23% i Videum Science Park.

Organisation och personal

Under 2018 genomförde Videum en större organisationsförändring med syfte att kunna satsa ytterligare på utvecklingen av innovationsmiljön. All personal har under året genomgått HLR-utbildning. Mycket tid läggs på det löpande arbetet med service till hyresgäster, besökare och underhåll av fastigheterna.

Det strategiska arbetet och året som kommer

Affärsplanen som antogs av styrelsen i slutet av 2017 har under året reviderats och anpassats till Växjö kommuns processarbete. Genom bolagets organisationsändring i kombination med att Videum Science Park numera är sammanbyggd kommer mycket av fokus 2019 riktas mot innovationssatsningen VSP Lean Leap. Vidare kommer visionsarbetet för Campus att stå i fokus tillsammans med en rad andra aktörer.

David Svensson, VD

 

(Hämtat ur Videums årsredovisning 2018 efter bolagsstämmor inom VKAB den 29 april 2019.)

Videums årsredovisning 2018 >>