Science Park | 2021-03-30

Innovationslänken - nytt projektnamn som förtydligar

Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg blir namnet på det samverkansprojekt mellan Videum Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet som nu har startats upp.

- Vi ville innan vi påbörjar vår uppsökande verksamhet sätta ett namn som tydliggör vår roll och för vem vi finns till, förklarar projektledare Jesper Lindahl och berättar att i ansökan för projektmedel hos Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden användes arbetsnamnet ”Små och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft”, och det är alltså samma projekt detta handlar om.

Målet med projektet är att fler små och medelstora företag ska få kunskap, kontakter och verktyg för FoU-arbete i syfte att förflytta sig uppåt i värdekedjan genom ökad innovationsförmåga. I förlängningen kan detta leda till ökad produktion och tillväxt. 

Förstudien till projektet visade att en stor andel företag inte infört några innovationer de senaste 3 åren och att endast ett mindre antal samarbetat med akademi under de senaste 12 månaderna. Det saknas i många fall satsningar på forskning och utveckling (FoU) samt innovationsarenor. En stor andel företag uttryckte sig i förstudien positiva inför samarbete med universitetet för att driva innovation i sin egen verksamhet. För att få fler satsningar inom FoU kommer Innovationslänken därför att verka för mer samarbete mellan branscherna IKT (IT), industri och akademi.

Inom projektet har de tre drivande parterna ett gemensamt ansvar, men det finns ändå tydliga områden där de var och en blir den tydligaste bryggan och starkaste länken. Videum Science Park blir starkaste länken mot företag inom it/ikt. Campus Ljungby tar samma position för industriföretagen och Linnéuniversitetet blir länken mot studenter och forskare. 


 

Till Innovationslänkens webbplats >>