För hyresgäster | 2022-09-30

Hur Växjö kommunkoncern säkrar elpriser

Hela portföljen baseras på en årlig förbrukning om ca 77 GWh per år och säkras enligt aktuell elhandelspolicy för Växjö kommunkoncern. Vi har en genomsnittlig säkringslängd i portföljen mellan 1 till 3 år. Ett halvår före nytt leveransår skall min 50 % av beräknad förbrukning vara säkrad. När vi går in i det nya leveransåret skall min 60 % vara säkrat. Normalt siktar vi mot ca 80 % tidigt på året för att minska exponeringen mot marknadsrörelser och för att erhålla en stabil utveckling av elkostnaderna.

Men 2022 är inget vanligt år, och även om vi har en bra säkringsgrad i portföljen så kommer vi att påverkas av de höga termins- och spotpriserna. Hittills ligger vi på ca 50 öre per KWh i elhandelskostnad 2022 men den kostnaden stiger i höst och beräknas till ca 135 öre/KWh för perioden augusti-dec 2022. Genomsnittskostnaden efter finansiell avräkning beräknas för 2022 till ca 86 öre/KWh för helåret. Tittar vi på säkringsgrad så ligger vi för 2022 på ca 90 % för SYSTEM men tyvärr endast på ca 60 % för SYMAL vilket är den priskomponent som är kopplad till elprisområde SE4.

När vi går in i 2023 har vi säkrat ca 86% av SYSTEM men endast 11 % i SE4. Detta gör att vi har en större prisrisk än vad vi normalt sett vill ha givet aktuell policy och bakgrunden är helt enkelt att det i princip inte går att säkra el i SE4 (södra Sverige) pga utbudsbrist sedan ett år tillbaka. På samma sätt som det råder brist på el i området SE4 råder det även brist på säkringar som ställs ut av elproducenter i området.

/Information från finansansvarig vid Växjö kommun