Videum AB | 2021-02-15

Affärsplan 2021

Videums affärsplan är antagen och du kan läsa den i sin helhet eller i en kortare populärversion i pdf.

Vår ordförande Lena Wibroe inleder:  "Året 2021 blir ett år som är starkt påverkat av den pandemi som drabbat världen. Videum AB kommer efter kommunfullmäktiges beslut, att ingå i utvecklingsarbetet med  organisationsförändringar där man avser att bilda ett bostadsbolag och ett lokalbolag. Videum Science Park är tänkt att ingå i Växjö kommunsnäringslivsavdelning. Syftet med Växjö kommuns processarbete är ett effektivare mer transparent arbetssätt i koncernen. I takt med att universitetsstaden Växjö utvecklas, skapas bättre förutsättningar för företagen och medarbetarnas speciella kompetenser tas tillvara. Arbetet fortgår med att skapa en framtid med universitetet som drivkraften för företagande, kunskap, innovation och tillväxt."

VIDEUM AB

Videum äger och förvaltar ca 110 000 kvm fastigheter; universitetsbyggnader i Växjö, Videum Science Park och Teleborgs slott med tillhörande grindstugor och brygghus. Videum har flera byggrätter inom fastighetsbeståndet, både för akademins utveckling och för en framtida expansion av science parken. I Videum Science Park erbjuds mötesservice och flexibla kontorslokaler för tillväxtföretag. Videum Science Park utvecklas i nära samarbete med Linnéuniversitetet och näringslivet. Detta främst genom kunskapsaktiviteter, labbmiljöer och projekt för innovation och digitalisering.  

VISION

Videum bygger hållbart för framtiden. Sänker trösklar och höjer kunskap för innovation.  Utvecklar fysiska och digitala mötesplatser som fylls av människor för samverkan mellan näringsliv och akademi. För ett hållbart näringsliv i Växjö kommun.

AFFÄRSIDÉ

Videums affärsidé är att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling av universitetsstaden Växjö. Detta genom att under devisen Idéer föds där människor möts vara det naturliga navet för företagande, kunskap, innovation och tillväxt runt akademin.  På ett hållbart sätt förvaltar och äger Videum fastigheter för dessa mötesplatser – såsom Linnéuniversitetet, Videum Science Park och Teleborg slott med tillhörande äldre byggnader.

 

Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson: "Linnéuniversitetets vision är att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi bara genom intensivt samspel med både den globala akademin, nationella resurser och det regionala näringslivet. Den innovationshubb vi gemensamt utvecklar i Linnéregionen är beroende av partnerskap mellan kreativa science parks och campusmiljöer som bygger och katalyserar en växande och dynamisk plattform för tillväxt i hela regionen."


Huvudprocess

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV OCH EN FUNGERANDE ARBETSMARKNAD

I linje med Växjö kommuns näringslivsplan och Videums devis idéer föds där människor möts 
arbetar Videum Science Park med kunskapsaktiviteter, mötesservice och flexibla kontorslokaler för tillväxtföretag. Vidare utvecklas Videum VR och Videum Innovation Lab där flera stora projekt är på gång. 

Projekt för innovation och digitalisering
ERUF-projektet Små- och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft inventerar och starta upp samverkansprojekt för innovation mellan företag i regionen och studenter inom Data/IT vid Linnéuniversitetet. Videum ansvarar för projektledningen och koordinationen av projektet som genomförs i 
samverkan med Linnéuniversitetet och utbildningsanordnaren Campus Ljungby.

Videum är initiativtagare och huvudkoordinator för Kronobergs bidrag till EU-ansökan om att bilda en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH). Ansökan sker i samverkan med Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.

Videum utreder de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna, samt behovet av en digital och flexibel studiomiljö för ljud och bild i allt från produktfotografering och poddar till instruktionsvideo och företagspresentationer. 

Praktikplatser
Videum tillhandahåller praktikplatser på postgymnasial och akademisk nivå kontinuerligt.

Stöd till företagsinkubator
Videum kommer att ge ett driftstöd på 0,5 Mkr till Företagsfabriken.


Huvudprocess

UTVECKLA OCH FÖRVALTA EN VÄXANDE STAD, TÄTORT OCH LANDSBYGD

Hållbara Växjö 2030
Videum arbetar i enlighet med programmet ”Hållbara Växjö 2030”. I fokus är klimat och miljö, tryggt och tillitsfullt, rättvist och ansvarstagande, växande och inkluderade samt grönt och hälsosamt. För bästa effekt och med hänsyn till bolagets resurser fokuserar Videum på de områden där påverkan är som störst - att förvalta och utveckla lokaler hållbart, bland annat genom olika energieffektiviseringar. Videum är miljödiplomerade och genomgår en årlig revision. 

Miljösmart samhällsplanering 
Videum är i stort sett fossilbränslefria sedan 2020 och utreder möjligheterna för en utökning av solcellsanläggningar. Med utgångspunkt i Campusplanen och Växjö kommuns träbyggnadsstrategi arbetar Videum tillsammans med Linnéuniversitetet fram handlingsplaner för den framtida utvecklingen av campus.

Bevarande av kulturmiljö
Bevarandet och utvecklingen av kulturmiljön vid Teleborgs slott samt bevarandet av de övriga äldre byggnaderna är en viktig aspekt för att områdets karaktär ska bibehållas och även fortsättningsvis vara en attraktiv miljö för Växjö.

Ökad trygghet 
I samarbete med Linnéuniversitetet och Linnékåren arbetar Videum kontinuerligt med trygghetsskapande åtgärder med fokus på den fysiska miljön i bolagets fastighetsbestånd.